Naslovna    O nama Aktivnosti    Modaliteti    Edukacija    O psihodrami    Kontakt   
        Prog. Edukacije Prijava Literatura

 

              Program i minimalni standardi edukacije  za sticanje statusa "Integrativnog dečijeg psihoterapeuta"

 

1. Edukacija iz Intergrativne dečije psihoterapije obuhvata: završene fakultetske studije psihologije, medicine, medicine sa specijalizacijom iz psihijatrije, defektologije, socijalnog rada i specijalizacijom iz psihoterapije.

2. Dužina edukacije iz Integrativne dečije psihoterapije. Edukacija traje 4 godine odnosno 8 semestara. 
- Prva godina, Uvodni kurs sa težištem na radu na sebi, na ličnom psihoterapijskom iskustvu,
- Druga godina, Napredni kurs sa težištem na usvajanju trenig modula i psihoterapijskih veština,
- Treća i četvrta godina, Viši stepen edukacije sa težištem na kliničkoj praksi i na grupnoj i ličnoj superviziji.

3. Edukacije iz Integrativne dečije psihoterapije sadrži sledeće neophodne elemente:

3.1. Rad na sebi/lična psihoterapija / lični razvoj- samospoznaja u trajanju od 250 sati.
- Rad na sebi, lična terapije, lični razvoj se ostvaruje aktivnim učešćem u matičnoj psihodramskoj terapijsko-edukativnoj grupi. Psihoterpijsko iskustvo i rad na sebi u matičnoj terapijskoj edukativnoj psihodramskoj grupi treba da ima u vidu specifičnosti dečije psihoterapije, pri čemu se terapeut često nalazi u okruženju delimične regresije. Zbog navedene specifičnosti, učesnici edukacije treba da razvijaju sposobnost da pored zadržavanja elemenata realnog okruženja, svojim ulaskom u proces integrativne dečije terapije budu dovoljno senzitivni da uvaže uzrasno-specifične  kognitivne i emocionalne karakteristike dece, sa ciljem osiguranja potrebne terapijske klime za rast i razvoj.

- Teme psihodramskih radionica: grupa, grupna psihoterapija i psihodrama; metode i tehnike psihodrame; scensko predstavljanje i terapijske mogućnosti dramatizacije; oblici regresije u psihodramsko-terapijskom procesu, rad  sa introjektom; značaj mikrosocijalnog miljea u psihodrami, teorija i tehnika socijalnog atoma; transgeneracijske poruke u terapiji, psiholoski genogram u terapijskom procesu; klinički intervju i slepe mrlje terapeuta u terapijskom procesu i  psihodramske tehnike; slepe mrlje dečijeg psihoterapeuta; pitanje social world-a u psihodrami; zastoj i rad sa zastojem u psihoterapijskom procesu i psihodrami; korišćenje art tehnika u psihoterapijskom procesu, rad sa maskom. Oblici psihodrame: bibliodrama, sociodrama; govor tela - rad sa psihosomatskim poremećajima u psihodrami; teorija i metode play back-a u psihodrami; rad sa snovima u psihodrami. Tehnike konfrontacije u psihodrami; krizne intervencije i rad sa born out sindromom; scensko predstavljanje imaginativnih sadržaja u  psihodramskoj psihoterapiji; zakonitosti i tehnike integrativne faze u psihoterapijskom procesu; specifičnosti dečije psihodrame.

 

3.2. Usvajanje praktičnih trening modula edukacije/psihoterapijskih veština u trajanju od  670 sati.
 - U okviru Integrativne dečije psihoterapije predviđa se usvajanje VIII. trening modula,  koristeći metodologiju grupnog rada, individualne i grupne supervizije preko demonstracije psihoterapijskog iskusta.
-I. Faza samospoznaje - lično terapijsko iskustvu u edukativnoj psihodramskoj grupi . 250 sati.
-II. Integrativna dečja psihodijagnostika., 30 sati. 
-III. Dječja psihodrama. 150 sati.

Na osnovu metodologije Francusko - Mađarske škole dečije psihodrame.
-IV. Play terapija po metodi "Test sveta".60 sati. 

Na osnovu Levenfeld-ovog pristupa, po metodologiji i terapijskom setingu Polcz Alaine-a.
-V. Winnicott - ove  škrabalice. 40 sati.
Na osnovu metodologije Budimpeštanskog  analitičkog kruga.
-VI. Individualna psihodrama. 60 sati.
-VII. Katatimska imaginativna psihoterapija sa adolescentima - KIP. 60 sati.
Po metodologiji KIP-a po Hans Carl Leuner-u.
- VIII. Kognitivno biheviralna psihoterapija dečije anksioznosti i depresije. Pas cat i   
 Cooping cat terapijski programi . 20 sati.
                                                                                                                                                           
3.3. Samostalno obavljanje kliničke prakse pod supervizijom u trajanju od 160 sati. 
     -Dijagnostički i psihoterapijski rad sa primenom usvojenih terapijskih modula sa  decom različitog uzrasta.

3.4. Supervizija u trajanju od 80 sati.
       -   Cilj edukacije je razvijanje sposobnosti da  se prepozna potreba za supervizijom, za profesionalnim savetom od drugih, odnosno, da supervizija bude u funkciji ličnog psihoterapijskog iskustva i rada na sebi. Podrazumeva:

 Grupnu superviziju u matičnoj edukativnoj grupi u trajanju od 60 sati.                         

 - Ličnu superviziju sa delegiranim psihoterapeutom 20 sati


3.5. Teorijski sati edukacije obuhvataju specifične informacije iz psihoterapije a posebno iz dečije psihoterapije, u trajanju od  700 sati:

 • Integrativna psihoterapija i teorije ponašanja i ličnosti.
 • Konteksti različitih psihoterapijskih pristupa.
 • Primena Integrativne dečije terapije u kontekstu društvenih i kulturnih problema
 • Opšti metodološki principi integrativne dečije psihoterapije (procena, intervencije, strategije, modaliteti).
 • Formulacija klijentovih problema i planiranje tretmana.
 • Evaluacija efekata Integrativne dečije psihoterapije.
 • Primena Integrativne dečije psihoterapije na različitu dečiju populaciju.
 • Integrativna dečija psihoterapija i teorije psihopatologije.
 • Procena i tretmani specifičnih kliničkih sindroma.
 • Procena i tretman poremećaja ličnosti.
 • Etički standardi.

3.6. Usvajanje teorije i prakse dečije psihoterapije kod drugih edukatora. 120 sati.

-Učestovanje na kongresima, radionicama, tematska usavršavanja iz drugih psihoterapijskih pravaca u radu sa decom.

 

3.7. Izrada i prikazi slučajeva, primena testova znanja posle usvajanja svakog terapijskog modaliteta i završni klinički esej.
        - Završtkom treninga psihoterapeut treba da demonstrira zadovoljavajuće znanje  teorije, vladanje metodologijom rada,  ličnu i socijalnu zrelost i uvažavanje profesionalnih i etičkih standarda.


4. Edukatori, treneri i supervizori edukacije:

-Članovi Udruženja za Integrativnu dečiju psihoterapiju sa nacionalnim sertifikatom i 
Evropskim  sertifikatom iz psihoterapije.
 

 

 

UKUPNO TRAJANJE EDUKACIJE 1730 SATI.

Raspored obaveza prikazan u tabeli


 

Tabelarni prikaz Programa i minimalnih standarda edukacije  za sticanje statusa

"Integrativnog dečijeg psihoterapeuta"

 

NAZIV MODULA

 

EXPERIMANTALNO TRENIG FAZA EDUKACIJE /LIČNO ISKUSTVO

SAMOSTALNO OBAVLJANJE KLINIČKE PRAKSE POD SUPERVIZIJOM

TEORIJSKI SATI EDUKACIJE

UKUPAN BROJ SATI EDUKACIJE PO MODULIMA

 

FAZA SAMOSPOZNAJE METODOM PSIHODRAME

 

250 sati

------

------

250 sati

 

INTEGRATIVNA DJEČJA PSIHODIJAGNOSTIKA

 

30 sati

20 sati

100 sati

150 sati

 

DJEČJA PSIHODRAMA

 

150 sati

30 sati

100 sati

280 sati

 

PLAY TERAPIJA PO METODI "TEST SVIJETA"

 

60 sati

30 sati

100 sati

190 sati

 

WINNICOTT-OVE ŠKRABALICE

 

40 sati

20 sati

100 sati

160 sati

 

INDIVIDUALNA PSIHODRAMA

 

60 sati

20 sati

100 sati

180 sati

LEUNER-OVA VOĐENA IMAGINACIJA

60 sati

20 sati

100 sati

180 sati

KOGNITIVNO BIHEVIORALNA PSIHOTERAPIJA DEČIJE ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE. COOPING CAT I PAST CAT

20sati

20 sati

100 sati

140 sati

 

UKUPNO SATI EDUKACIJE

 

670 sati

160 sati

700 sati

1530 sati

 

GRUPNA SUPREVIZIJA

 

 

60 sati

LIČNA - INDIVIDUELNA SUPERVIZIJA

 

          20 sati

 

USVAJANJE TORIJE I PRAKSE DJEČJE PSIHOTERAPIJE KOD DRUGIH EDUKATORA

 

Kongresi, radionice, tematska usavršavnja iz drugih psihoterapijskih pravaca u radu sa djecom

 

120 sati

 

 

UKUPNO SATI EDUKACIJE

 

 

1730 sati

 

 

 
web dizajn: studiopresent