Naslovna    O nama Aktivnosti    Modaliteti    Edukacija    O psihodrami    Kontakt   
        Dečija psihodrama Plej terapija KIP Winnicott Individualna psihodrama
            Winnicott-ove "škrabalice"

 

Na osnovu svakidašnjih iskustava: da u  životu svake  porodice i u razvoju dece  može doći do problematičnih situaciji ili do zastoja u razvoju; da većina  roditelja ipak poseduje spremnost i snagu da bez spoljašnje pomoći reši nastali problem i da pomogne svome detetu; i da u slučaju, kada izostane spontano poboljšanje, često je dovoljna samo minimalna podrška ili pomoć da se ostvare pozitivne izmene i izlaz iz zastoja, Winnicott je utemeljio analitičko orijentisanu kratku psihoterpijsku metodu - terapijsku konsultaciju. U okviru ove psihoterapijske metode komunikaciju sa detetom se ostvaruje zajedničkim crtanjem, metodom "škrabalice". Metoda je povoljna za otkrivanje traume i konflikta koji generišu detetove simptome.  List papira koji kruži između deteta i terapeute  može da posluži za otkrivanje detetovih nesvesnih sadržaja. Winnicott tokom procesa crtanja - škrabanja vodi dete prema ponovnom proživljavanju i elaboraciji traumatičnih doživljaja, a potom i do korekcije doživljaja i do ozdravljenja. Cilj terapijskih konsultacija nije tumačenje nesvesnih sadržaja. Winnicott smatra prihvatljivim samo ono tumačenje koje posredstvom nove asocijacije doprinosi otkrivanju traumatičnih sadržaja. U okviru terepijske konsultacije dete koristi psihologa kao subjektivni predmet i u ovom odnosu dete usmerava tok komunikacije prihvatajući ili odbijajući terapeutove asocijacije i tumačenje. Ovaj odnos se može osigurati najviše u 2-3 susreta. Nakon toga dolazi do izmene u strukturi odnosa, pojavljuje se otpor, odnosno, mehanizmi transfera.
Tokom zajedničkog i naizmeničnog crtanja, terapeut i dete dopunjavaju započete crteže. Docrtavanjem, dopunom, daju smisao i značenje naškrabanim linijama. Tokom zajedničkog rada, prazan papir koji nema nikakvo značenje "tabula rasa" , treba da se ispuni sa smisaonim, prepoznatljivim sadržajem. Zajednički rad, crtanje postaje igra bez granica, bez naročitih pravila, koji istovremeno prerasta u kreativni proces, u dešavanja tokom kojeg se stvari menjaju i razvijaju. Zahvaljujući ovom svojstvu "škrabalica" postaje pogodna za pokretanje i prikazivanje i detetovih i terapeutovih projekcija. Rezultat kreativnog ispoljenja je pojava jedne teme, koja tokom svog ponavljanja se stalno dopunjava sa novim sadržajem i obogaćuje se sa novim detaljima. Tako crtanje predstavlja detetov pokušaj da se oslobodi od traumatskih doživljaja. U terepijskim konsultacijama dete nije prepušteno sebi, samo sopstvenim snagama. Ranije doživljenu traumu tokom crtanja,  dete proživljava u prisustvu terapeuta koji pruža zaštitu i sigurnost. Simboličko tumačenje i ponovljeni emocionalni doživljaji mogu poslužiti kao korektivni doživljaj. Zahvaljujući ovim svojstvima zajedničko crtanje, "škrabalica" je pogodno za pokretanje mehanizama samoizlečenja i čak i jedan terapijski susret može biti efikasan. Na kraju procesa crtanja, kao rezultat produbljivanja terapijskog procesa terpeut inicira vizualizaciju  i eksploraciju jednog detetovog sna.
Dok su klasične psihodijagnostičke metode  bazirane na crtežu porodice, drveta, čoveka  koje su individualne metode gde terapeut posmatra kako i šta dete crta. Winnicot-ova metoda se ostvaruje u međusobnom, simetričnom odnosu deteta i psihoterapeuta.  Naslanjajući se na svoje nesvesno i dete i terapeut se uključuju u stvaralački proces, iz  nestrukturisanih linija grade nešto što je strukturisano, što ima svoje značenje.  

Winnicott-ove "škrabalice"se uspešno primenjuju već od predškolskog uzrasta, a najčešće se koriste u slučaju kada se  ne mogu osigurati uslovi ili ne postoje indikacije za dugotrajni  tretman. U našim uslovima ova metoda se može efikasno koristiti u razvojnim i adolescentnim savetovalištima, u radu školskog psihologa, gde ne postoje uvek uslovi, a često nema ni potrebe da se ulazi u dugotrajnu eksplorativnu terapiju. Metoda terapeutskih konsultacija je primenljiva i u bolničkim uslovima, na dečijim odeljenjima, gde se deca većinom zadržavaju samo nekoliko dana.


Ako su ova metodska upustva pobudila Vaše interesovanje , ako želite da saznate više ili da čitate preporučenu literaturu, da posetite naše seminare i workshopove, da se uključite u naše edukacije možete da nam se obratite na adresi: info@integrativ.org.rs

 
web dizajn: studiopresent