O psihodrama
Jacob Levi Moreno   Primena psihodrame - koja svoje mehanizme delovanja ostvaruje preko scenskog prikazivanja psihičkih sadržaja, doživljaja i konflikata - veoma je široka. Primenljiva je na planu samospoznaje i doprinosi rastu i razvoju ličnosti. Može doprineti i jačanju funkcionisanja profesionalnih organizacija, odnosno razvoju manje ili veće zajednice. Pomaže razvoju lične efikasnosti preko rada na rukovanju i savlađivanju konflikata. Koristi se kao uspešna metoda u obrazovanju i u različitim edukacijama.
U osnovi psihodrama je grupna psihoterapijska metoda koja je utemeljana radom Jacob-a Levi Morena u prvoj polovini prošlog veka, kao akciona, simptomatska i analitička metoda.
Moreno-ova namera je bila pronalaženje metode koja pored toga što omogućuje kreativnu aktivnost i oslobađa snage spontanog samispoljenja, u središte interesovanja psihoterapijskog procesa umesto pojedinca, stavlja grupu, odnose članova grupe, grupna zbivanja. Morenov teorijski sistem se odnosi na tri bazična učenja : na sociometriju, na grupnu psihoterapiju, i na sociodramu i psihodramu. Osnovna smisao psihodrame je da čovekova spontanost i kreativnost se ostvaruje usađena u neku akciju, odnosno da pojedinac može da postane svastan samo one situacije koju doživljava kao deo akcionog ponašanja. Metoda psihodrame osvešćuje na kognitivni i emocionalni nivo, telesnim i fizičkim doživljajem, omogućujući terapijski proces na verbalnom i preverbalnom nivou.
Jacob Levi Moreno    
Psihodramske grupe somospoznaje su preporučljive onima koji žele da stvore jasniju sliku o sebi i o aktuelnoj životnoj poziciji. Učesnici psihodramske grupe preko sopostvenih doživljaja putem učestvovanja u igrama i "igrom" pronalaze mesto u svome okruženju i razvijaju sposobnost da svoje teškoće savlađuju na aktivan način, ličnom angažovanošću.
Psihodramske grupe samospoznaje mogu biti od pomoći u slučaju kad je reč o : nameri da se poboljša kvalitet međuljudskih odnosa; o jasnoj i razumljivoj formulaciji emocija i zahteva; o boljem razumevanju sopstvenih želja, ciljeva i u pronalaženju puta do njihovog ostvarenja; o boljem razumevanju drugih.
Psihodramsko-psihoterapijske grupe u ambulantnim uslovima se organizuju sa ciljem ozdravljenja. Članovi grupe na osnovu samovoljnog učlanjenja preko rada i angažovanosti u grupi očekuju izmene u vezi sa sobom, u odnosima sa drugim, izmeni u psihičkim ili telesnim simptomima -ozdravljenje. Grupu vode edukovani stručnjaci-psihoterapeuti koji su pripremljeni za samostalno korišćenje ove metode. Ove grupe su stalne i sastaju se u nedeljnim intervalima, a po običaju traju 150 -200 terapijskih sati.

Korišćenje psihodrame u obrazovanju i edukaciji:
Psihodrama se primenjuje od devedesetih godina i u edukativne svrhe. Cilj učestvovanja u ovim grupama je rad na razvijanju samospoznaje, rad na formiranju i izgradnji stručnog identiteta i na usavršavanju interpersonalnih sposobnosti i veština.
Psihodrama kao metoda je pogodna i za pripremu vršenja neke profesionalne uloge. Cilj ovih grupa je rad na socijalizaciji učesnika sa ciljem prihvatanja profesinalnih uloga, vrednosti i sposobnosti. Učestvovanje u edukativnoj grupi daje mogućnost učesnicima da posredstvom grupnih procesa uvežbaju delotvorne oblike samoaktualizacije, da razvijaju sposobnosti koje pružaju oslonac za uspešniju adaptaciju u međuljudskim odnosima i da izgrađuju odgovarajući i prihvatljiv sociometrijski status. Metoda psihodrame je izuzetno uspešna i u tome da učesnici steknu uvid u razvoj sopstvene ličnosti i motivacionu bazu, da ispitaju polje medjuljuskih odnosa, da preko mogućnosti niza zamena uloga posmatraju sebe i iz ugla "drugoga".

Ako su ova metodska upustva pobudila Vaše interesovanje , ako želite da saznate više ili da čitate preporučenu literaturu, da posetite naše seminare i workshopove, da se uključite u naše edukacije možete da nam se obratite na adresi: info@integrativ.org.rs
 
web dizajn: studiopresent